fbpx

Horgeboda natur- och kulturstig

Upplev naturen i Horgeboda och vandra längs vår natur- och kulturstig. Stigen går igenom ett område i närheten av sjön Åsnen. Omgivningarna bjuder på ett stycke storslagen natur, storblockig terräng, mosaikartad lövskog med inslag av mycket gamla, grova träd. Under din vandring kan Du tänka på att ordet horg betyder just naturlig samling av stenblock. Området bär spår av odlade områden och ängs- och betesmarker. Här finns även en mängd spännande mytomspunna kulturlämningar. På informationsskyltar längs vägen kan Du läsa om växter och djur samt olika kulturhistoriska minnesmärken som präglar landskapsbilden.

20170521 130537 50p 

Du kommer också att möta spår av det gamla gästgiveriet bl a resterna av en jordkällare för potatis, rotfrukter och äpplen. Gästgiverierna hade på denna tid monopol på brännvinstillverkning och då Horgeboda gästgiveri hade eget bränneri, gick det här åt stora mängder potatis. Även kringliggande torp med åkrar ängar och hagar som kommer att göra din vandring spännande. Torpen var en viktig del av större gårdars arbetsorganisation. Där torpen låg finner Du idag bl.a. rester av boningshus.

lind kllare bjorkhem

I området finns spår av gamla hamlade lindar. Förr användes grenarna och löven som foder till djuren men idag hamlas träden av kulturhistoriska och biologiska skäl. Här finns också ett flertal gamla, grova ekar med vid krona som bär spår av att vuxit upp i ett betydligt öppnare landskap. Ekarna har nu åter frihuggits för att gynna de lavar, mossor, svampar, alger, mossor, insekter, fåglar och ekorrar som är beroende av gamla grova träd.

Stigen går genom marker där människan började slå sig ner redan under stenåldern. Under järnåldern ökade aktiviteterna på fallande. Man odlade större områden och lade stenar i rösen. Många sådana rösen kommer Du att se under din vandring.  Man tog upp järnmalm ur sjön Åsnen som fraktades till Smålands äldsta och största järnbruk Huseby. Av järnmalmen tillverkades nya mer effektiva redskap men också kanoner och kulor.  De småländska böndernas kol och malm blev den första länken i en handelskedja som började med milor och malmsjöar och som via järnbruken och utskeppningshamnarna slutade på den europeiska kontinenten. På stigen Du just nu går fraktades förr malmen från lastplatsen nere vid sjön och vidare till Huseby bruk.

I äldre tider spelade tjära stor roll som smörj- och impregneringsmedel. Stubbar och rötter av gamla tallar utgjorde den viktigaste råvaran vid tjärbränningen som i allmänhet ägde rum på våren – mellan sådden och höskörden. I en backsluttning grävdes en tjärdal ca 15 m lång och 2 m bred och 1 m djup. Den avslutades med det s.k. Karet där tjäran samlades.

kultur3C

På vissa ställen har vi tagit bort lite extra träd för att Du ska kunna få en bättre överblick och utsikt över landskapet och sjön. Ibland finns det också en bänk där Du kan slå dig ned. Vi hoppas Du ska njuta av en avkopplande promenad och få en stämningsfull upplevelse i naturen.