Nationalpark Åsnen 

Åsnen är en sjö med flikig strandlinje och många öar (> 1000 st). En del av Åsnens unika skogs- och sjölandskap kommer inom kort att bli nationalpark. En nationalpark är ett speciellt naturområde som skyddats som nationalpark av ett lands statsmakt (i Sverige regeringen). Syftet är att bevara naturen som allmän natursevärdhet eller för att öka naturkännedomen eller intresset för naturen.

Nationalparken Åsnen är ett märkligt orört och vildmarksartat skogs- och sjölandskap i Smålands inland. Området har mycket höga naturvärden kopplade till naturtillståndet i såväl land- som vattenmiljöerna och har ett rikt växt- och djurliv. Nationalparksområdet utgörs främst av insjöskärgård med ett rikt fågelliv, gammal bokskog, ovanliga svampar, mossor och lavar. Fågellivet utgörs av bl.a. fiskgjuse, havsörn, lärkfalk, bivråk, mindre hackspett, grågås, storlom, skäggdopping och storskrake. Ädellövskogarna i området är ovanligt artrika främst när det gäller lavar, svampar och vedlevande insekter. Fastlandsdelarna är lättillgängliga och innehåller intressanta och vackra naturmiljöer från vilka man kan blicka ut över den fantastiska övärlden.

Invigning av nationalparken planeras till den 26 maj 2018. Åsnen blir därmed Sveriges 30:e nationalpark. Det kommer att finnas 2 olika entréer till nationalparken. Huvudentrén Sunnabron i öster och Trollberget i väster. Befinner Du dig i Horgeboda föreslår vi att Du besöker nationalparken genom den närliggande entrén vid det mytomspunna Trollberget i Hulevik.

För mer info se https://www.sverigesnationalparker.se/park/asnens-nationalpark/

Nationalpark Asnen KartaC